Formularz rejestracyjny / Registration form NFPA 13 & 30 - Krakow

Szkolenie NFPA 13 (składowanie) i NFPA 30 odbędzie się w dniach 18-22 marca 2019 w Krakowie (Program )

NFPA 13 (Storage) and NFPA 30 Seminar will be held in Cracow, Poland between March 18th and 22nd 2019 (Program)

W celu rejestracji należy wypełnić poniższy formularz. Pola oznaczone* są obowiązkowe. Wypełniony formularz zostanie przesłany na wskazany adres email. W ciągu 7 dni od otrzymania zgłoszenia, Organizator zobowiązuje się przesłać do Uczestnika fakturę VAT. Terminowe opłacenie faktury VAT jest równoznaczne z rezerwacją miejsca.

To sign-up, please fill in the registration from. Fields marked with* are obligatory. Upon submission, the form will be sent to your email address. Within 7 days from registration Organizer will sent you invoice. Timely settlement of an invoice is tantamount to the reservation.


Tytuł / Title
Nieprawidłowy wpis
Invalid Input

Imię / Name*
Nieprawidłowy wpis
Invalid Input

Nazwisko / Surname*
Nieprawidłowy wpis
Invalid Input

E-mail*
Nieprawidłowy wpis
Invalid Input

Telefon / Mobile*
Nieprawidłowy wpis
Invalid Input

Firma / Organisation*
Nieprawidłowy wpis
Invalid Input

Stanowisko / Function
Nieprawidłowy wpis
Invalid Input

DANE DO FAKTURY / INVOICING DATA
Adres / Address*
Nieprawidłowy wpis
Invalid Input

Kod pocztowy / Zip code*
Nieprawidłowy wpis
Invalid Input

Miasto / City*
Nieprawidłowy wpis
Invalid Input

Kraj / Country*
Nieprawidłowy wpis
Invalid Input

NIP / VAT number*
Invalid Input

Waluta faktury / Invoicing currency*
Nieprawidłowy wpis
Invalid Input

Nr członkostwa NFPA / NFPA membership number
Nieprawidłowy wpis
Invalid Input

Będę korzystał z tłumaczenia / I’ll use translation*
Nieprawidłowy wpis
Invalid Input

*
Nieprawidłowy wpis
Invalid Input

Uwagi / Remarks
Invalid Input

Captcha*
Captcha
Invalid Input

 

Ogólne warunki uczestnictwa w szkoleniu

Terms and conditions of the seminar

Organizatorem szkolenia jest:

Riskonet Polska Sp. z o.o.
Rakowicka 1

31-511 Kraków
NIP 675-155-53-16

This seminar is organized by:

Riskonet Polska Sp. z o.o.
Rakowicka 1

31-511 Kraków, Poland
VAT no. PL675-155-53-16

Zakres merytoryczny szkolenia oraz materiały przekazywane uczestnikiem opisane zostały w zaproszeniu na szkolenie. Szkolenie odbywać będzie się we wskazanej w zaproszeniu lokalizacji, w godzinach 9.00 – 17.00.

The scope of training and handouts are described in Seminar invitation. Seminar will be held in the locations listed in the invitation, between 9am and 5pm.

Warunkiem udziału w szkoleniu jest prawidłowe wypełnienie i przesłanie formularza rejestracyjnego oraz dokonanie płatności przelewem bankowym.

Dla rejestracji wykonanych przed 15 lutego 2019:

· 50% kosztu szkolenia po rejestracji, na podstawie faktury wystawionej przez Organizatora;

· Pozostałe 50% kosztu szkolenia do 28 lutego 2019, na podstawie faktury wystawionej przez Organizatora.

Dla rejestracji wykonanych po 16 lutego 2019:

· 100% kosztu szkolenia po rejestracji, na podstawie faktury wystawionej przez Organizatora.

Organizator zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do udziału w szkoleniu zarejestrowanych uczestników, którzy nie dokonali części lub całości płatności za szkolenie.

Seminar participation requires submission of properly filled registration form and processing the payment via bank transfer as follows.

Registrations made before February 15th, 2019:

· 50% of training fees after registration, based on received invoice;

· Remaining 50% of training fees before February 28th, based on received invoice.Registrations made after February 16th, 2019:

· 100% of training fees after registration, based on invoice received.

The Organizer is authorized to prohibit seminar participation to selected individuals, if any or all of their fee payments have not been processed.  

Bezpłatna rezygnacja z udziału w szkoleniu możliwa jest do dnia 15 lutego 2019 włącznie. Wszelkie dokonane wpłaty zwracane będą przelewem bankowym. Rezygnacja po 16 lutego 2019 lub nie stawienie się na szkoleniu nie uprawnia uczestnika do zwrotu wniesionych opłat. Organizator wyraża zgodę na uczestnictwo innej osoby w miejsce uczestnika.

Rezygnacje oraz dane osób zastępujących należy wysyłać na adres email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Participants are allowed to cancel their registration free of charge until February 15th, 2019 (included). All payments made prior to that date will be returned via bank transfer. Cancelations made from February 16th, 2019 or absence during part or all of the seminar will not give participant the right to claim return of payments made. The Participant is entitled to appoint different person to take their place during the seminar.

All cancelations and personal data of replacing participants must be sent to email address: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

W przypadku odwołania lub zmiany terminu szkolenia przez Organizatora, spowodowanego siłą wyższą bądź niewystarczającą ilością zarejestrowanych uczestników, uczestnikom zwrócone zostaną wyłącznie wniesione opłaty za szkolenie.

The seminar might be canceled or moved by the Organizer due to force majeure or insufficient number of participants. In such case, only seminar fees made by participants will be returned.

Administratorem Pana/i danych osobowych jest Riskonet Polska Sp. z o.o, z siedzibą w Krakowie, ul. Rakowicka 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000631201, REGON 365113550, NIP 675-155-53-16, kapitał zakładowy 100 000,00 zł.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest realizowane na podstawie Pana/i zgody. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane przez okres do czasu wycofania przez Państwa zgody. Pana/i dane osobowe zostaną lub mogą zostać przekazane organom władzy publicznej oraz podmiotom współpracującym z Administratorem.

Przetwarzanie danych osobowych nie obejmuje automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania. Ma Pana/i prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto, może Pana/i wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pana/i danych osobowych lub żądać ich przeniesienia. Może Pana/i wnieść skargę do organu nadzoru: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących szkolenia oraz warunków, prosimy o kontakt

If you have any questions or concerns about our cancellation policy, please contact us directly

Katarzyna Zgódko
Training coordinator

Riskonet Polska
Rakowicka 1
31-511 Kraków

T: +48 503 671 615
E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Copyright © 2018. National Fire Protection Association. All rights reserved.